Kỹ Năng Đọc Vị Bằng Tâm Lý

2.999.000VNĐ

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

  • Lãnh đạo và Quản lý Trung và Cao cấp từ 28 – 45 tuổi.
  • Chuyên gia Đào tạo, Chuyên gia Huấn luyện, Khai vấn (Coach).
  • Chuyên gia Nhân sự, Sales
  • Giảng viên các cấp muốn tiếp cận những phương pháp, kỹ năng kỹ thuật giảng dạy hiện đại.

Khai Giảng: 1/10/2022

Thời lượng: 1 ngày, 02 buổi (lý thuyết + thực hành)

Học phí: 2,999,000 VNĐ